Disclaimer actievoorwaarden:

Actievoorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties
1. deelnamevoorwaarden
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) die worden beheerd door haarlemsekunstschilders.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna haarlemsekunstschilders.nl ). Wanneer u deelneemt aan een actie en/of hier gebruik van maakt, stemt u in dat deze actievoorwaarden van toepassing zijn en dat u deze aanvaardt.
2. algemeen
2.1 de gebruiker zal geen misbruik maken van de Websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;
2.2 haarlemsekunstschilders.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) deelname direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft haarlemsekunstschilders.nl het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname;
2.3 eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
2.4 de bijdragen van gebruikers kunnen voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst worden. haarlemsekunstschilders.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.
2.5 de gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn naam, zoals hij dat heeft ingevuld of kenbaar maakt aan de organisatie op een formulier of e-mail wordt weergegeven op de websites. Voor andere doeleinden hoeft haarlemsekunstschilders.nl geen bronvermelding toe te passen.
3. Persoonsgegevens
Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan uw NAW-gegevens, uw email-adres en andere informatie die u aan haarlemsekunstschilders.nl verstrekt, bijvoorbeeld bij deelname aan een actie. In deze actievoorwaarden wordt beschreven hoe haarlemsekunstschilders.nl met uw persoonsgegevens omgaat.
3.1 Minimumleeftijd
Indien u persoonsgegevens bij haarlemsekunstschilders.nl achterlaat, dient u ten minste 18 jaar oud te zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dan kunt u ook wel persoonsgegevens achterlaten, maar dient u hiervoor toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger te hebben, zodat haarlemsekunstschilders.nl deze kan verwerken. Indien u jonger bent dan 18 jaar, verklaart u dat u deze toestemming hebt en dient u dit gelijk mee te sturen met uw deelnamebericht. haarlemsekunstschilders.nl behoudt zich het recht voor dit te controleren en gegevens van of bij uw wettelijke vertegenwoordiger op te vragen.
3.2 Doeleinden verwerking door haarlemsekunstschilders.nl
De door u aan haarlemsekunstschilders.nl verstrekte persoonsgegevens zullen door haarlemsekunstschilders.nl worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: prijsvragen, abonnementen, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, deelname aan radioprogramma’s, e-commerce activiteiten, inzending van foto’s en video’s, evenementen etc.), alsmede voor statistische analyses.
Uw persoonsgegevens worden door haarlemsekunstschilders.nl ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van haarlemsekunstschilders.nl, waaronder begrepen het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd – over producten, diensten, activiteiten, prijsvragen en acties, aanbiedingen en kortingen die door haarlemsekunstschilders.nl worden aangeboden. Daarnaast kan haarlemsekunstschilders.nl uw persoonsgegevens gebruiken om u in het kader van marketingdoeleinden te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor u zijn. Haarlemsekunstschilders.nl kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden gebruik maken van informatie die zij van derden over u heeft verkregen, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd.
3.3 Verstrekking persoonsgegevens aan derden
haarlemsekunstschilders.nl kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisatoren van prijsvragen en acties, evenementen, e-commerce partners en productiebedrijven. Deze derden krijgen dan de beschikking over jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten. haarlemsekunstschilders.nl blijft in dat geval verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
3.4 Overdracht activiteiten
Indien (een onderdeel van) haarlemsekunstschilders.nl een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) haarlemsekunstschilders.nl wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve 1 van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.
3.5 Indien u geen (commerciƫle) informatie meer van haarlemsekunstschilders.nl meer wenst te ontvangen over de producten en diensten van haarlemsekunstschilders.nl of die van anderen, dan kunt u opgeven bezwaar te hebben tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@ haarlemsekunstschilders.nl.

4. Overige actievoorwaarden
Dit reglement is van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) die worden beheerd door haarlemsekunstschilders.nl. Door deel te nemen aan acties en/of prijsvragen van haarlemsekunstschilders.nl en de Websites, aanvaardt u dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.
4.1 Voor elke prijsvraag op haarlemsekunstschilders.nl dient u 18 jaar of ouder te zijn, danwel toestemming te hebben van uw ouder(s), om deel te kunnen nemen.
4.2 Een prijs die u op haarlemsekunstschilders.nl wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
4.3 Een prijs die u op haarlemsekunstschilders.nl wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
4.4 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de winnaar.
4.5 haarlemsekunstschilders.nl heeft als regel dat de winnaar binnen drie weken na bekendmaking van de prijswinnaar van de prijs contact op dient te nemen met haarlemsekunstschilders.nl.
4.6 haarlemsekunstschilders.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
4.7 haarlemsekunstschilders.nl is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie.
4.8 haarlemsekunstschilders.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan haarlemsekunstschilders.nl niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
4.9 de acties van haarlemsekunstschilders.nl gelden niet voor de kunstwerken van Michael Rieu die in de collectie opgenomen zijn en op de website worden getoond.
4.10 haarlemsekunstschilders.nl kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
4.11 Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien haarlemsekunstschilders.nl dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. haarlemsekunstschilders.nl zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
4.12 Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Indien de prijswinnaar niet binnen 3 weken zich meldt bij haarlemsekunstschilders.nl vervalt de prijs en kunnen er verder geen rechten (meer) aan worden ontleend. haarlemsekunstschilders.nl gaat er dan vanuit dat de prijswinnaar afziet van deelname en de prijs.

Rechtskeuze
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. haarlemsekunstschilders.nl kan deze actievoorwaarden ten allen tijde aanpassen en zodra deze kunnen te allen tijde door haarlemsekunstschilders.nl aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites staan vermeld. Wij adviseren u daarom de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

Nadere informatie:
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met HaarlemseKunstschilders.nl.

Geverifieerd door MonsterInsights